fbpx

Stworzenie systemu automatycznej estymacji poziomu wody w rzece

Opis obecnej sytuacji:
Zakładowi Hydrotechnicznemu powierzono odpowiedzialne zadanie prowadzenia eksploatacji i rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most, gdzie trafiają odpady poflotacyjne z procesu wzbogacania rudy. Składowisko jest umieszczone w naturalnym obniżeniu i otoczone wałami. Do rozbudowy składowiska (podnoszenie korony wału) używa się materiału o najgrubszej frakcji, odseparowanego ze składowanego odpadu. Materiał jest transportowany na składowisko hydrotechniczne, następnie następuje jego naturalna segregacja i sedymentacja. Najdrobniejszy materiał jest składowany w centralnej części składowiska w postaci zawiesiny.

Cel zadania, co chcemy osiągnąć?
Szukamy sposobu na poznanie z możliwie wysokim prawdopodobieństwem poziomu wody w rzece z możliwie odległym horyzontem czasowym.

Dlaczego to jest ważne dla danego Oddziału KGHM?
Poziom wody w rzece determinuje planowanie gospodarki wodnej w Zakładzie Hydrotechnicznym.

Jakie efekty przyniesie zrealizowanie zadania?
Zrealizowanie zadania pozwoli Zakładowi Hydrotechnicznemu na prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej.


Zobacz film o Zakładzie Hydrotechnicznym – Niezbędnym Ogniwie w działalności KGHM Polska Miedź S.A.